Regulaminy do pobrania

Regulamin korzystania z serwisu "Diabetee"

Wstęp
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego Diabetee.pl. W Regulaminie określone są prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu Diabetee.pl.
 

Definicje
Serwis - dostępny pod adresem www.diabetee.pl umożliwiający Użytkownikowi dostęp do narzędzia organizacyjnego w postaci dziennika samokontroli cukrzycowej prowadzonego z wykorzystaniem strony internetowej oraz aplikacji na telefon komórkowy instalowanej przez Użytkownika.
Usługodawca - Versus Newtech sp. z o.o. zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000423820, NIP 1132856112, który jest administratorem Serwisu oraz podmiotem będącym usługodawcą usług świadczonych elektronicznie przy wykorzystaniu Serwisu.
Użytkownik - osoba posiadająca aktywowane konto w serwisie internetowym Diabetee.pl
Konto – część Serwisu, dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu umożliwiająca wprowadzanie, przeglądanie oraz zarządzanie danymi wprowadzonymi przez Użytkownika.

Rejestracja w Diabetee
Do rejestracji w serwisie Diabetee wystarczy posiadać własny adres poczty elektronicznej e-mail. Po wstępnej rejestracji za pomocą formularza po lewej stronie otrzymasz e-mail z linkiem do aktywacji konta.
 

Postanowienia ogólne
Aktualną obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na stronie http://www.diabetee.pl/regulaminy
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2014 r. i stanowi oficjalny dokument określający zasady użytkowania Serwisu oraz prawa i obowiązki jego Użytkowników.
 

Rejestracja
Rejestracja w serwisie wymaga zaakceptowania postanowień Regulaminu.

Udostępniane usługi
Wraz z rejestracją Serwis udostępnia Użytkownikowi narzędzie aplikacyjne umożliwiające:
a) bezpłatne:
 - zapisywanie pomiarów cukru we krwi, dawek insuliny oraz posiłków za pomocą aplikacji instalowanej na kompatybilnych modelach telefonów komórkowych
- zapisywanie pomiarów cukru we krwi, dawek insuliny oraz posiłków za pomocą formularza umieszczonego na stronie WWW
- prezentacja pomiarów cukru we krwi, dawek insuliny oraz posiłków na stronie WWW za pomocą wykresów i statystyk
- generowanie raportów oraz wysyłanie ich na podany przy rejestracji adres email
b) korzystanie z funkcjonalności płatnych obejmujących:
- funkcjonalności modułu „menu diabetyka”
- funkcjonalności modułu „jedz z głową”
- lokalizacja aptek, przychodni i szpitali.

Warunki korzystania z Serwisu
Dostęp do Serwisu udostępniany jest Użytkownikom nieodpłatnie, z zastrzeżeniem korzystania usług płatnych oferowanych przy wykorzystaniu Serwisu, o których mowa poniżej. Rejestracja w systemie jest darmowa i nie wiąże się z koniecznością poniesienia jakichkolwiek późniejszych kosztów, poza ponoszonymi przez Użytkownika kosztami połączeń internetowych, które są realizowane zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Użytkownik korzysta

Poza okresami promocyjnymi dostęp do usług płatnych udostępnianych w ramach Serwisu wymaga opłacenia abonamentu okresowego. Udostępnianie usług odpłatnych odbywa się na podstawie postanowień odrębnego regulaminu oraz innych uzgodnień poczynionych pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest używanie przez Klienta oprogramowania, sprzętu i narzędzi niezbędnych do korzystania przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Firefox. Aby dokonać rejestracji i używać serwisu, konieczne jest posiadanie adresu email.

Użytkownik korzysta z Serwisu dobrowolnie i w każdej chwili ma prawo do usunięcia swojego Konta.

Usługodawca może wykorzystać lub udostępnić osobom trzecim zgromadzone w ramach Konta Użytkownika dane w postaci zanonimizowanej i uniemożliwiającej powiązanie tych danych z danymi osobowymi Użytkownika.

Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz z zawarciem pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem Serwisu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia treści Serwisu bez konieczności sporządzenia odrębnego dokumentu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia treści Serwisu następuje wraz z zakończeniem korzystania z Serwisu. Umowy dotyczące poszczególnych usług udostępnianych przy wykorzystaniu Serwisu zawierane są na okresy ustalone przez Strony na podstawie złożonych oświadczeń woli.

Zakazane jest wprowadzanie przez użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.

Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Treści zawarte w Serwisie, w szczególności teksty, grafiki, znaki towarowe, logotypy, zdjęcia i programy nie mogą być kopiowane bądź powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy lub podmiotu będącego dysponentem praw do tychże treści. Klient zobowiązany jest do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

Reklamacje
W przypadku wystąpienia problemów z Serwisem, Użytkownik może skorzystać z adresu email reklamacja@diabetee.pl albo wysłać stosowne zawiadomienie w formie pisemnej pod adres Versus Newtech sp. z o.o., ul. Kamionkowska 51, 03-812 Warszawa.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

DEFINICJE
Usługodawca – Versus Newtech Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 51, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000423820, NIP 1132856112, która jest administratorem Serwisu oraz diabetee aplikacji na telefony komórkowe dla diabetyków.

Serwis Usługodawcy – serwis internetowy należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod adresem www.diabetee.pl

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z tych funkcji oferowanych przez Serwis; może posiadać Konto.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część. Usługobiorca może samodzielnie modyfikować zakres Usług, z których korzysta, za pomocą odpowiednich ustawień funkcjonalności Serwisu.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Usługobiorcy.

Konto Usługobiorcy (Konto) – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisów Usługodawcy. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Ustawienia Prywatności – funkcjonalność w Koncie Usługobiorcy, pozwalająca Usługobiorcom korzystającym z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym samodzielne modyfikowanie ich zakresu.

Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.diabetee.pl umożliwiający Użytkownikowi dostęp do narzędzia organizacyjnego w postaci dziennika samokontroli cukrzycowej prowadzonego z wykorzystaniem strony internetowej oraz aplikacji na telefon komórkowy instalowanej przez Użytkownika.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może
być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika lub Usługobiorcy.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa:
a. rodzaje i zakres usług świadczonych elektronicznie,
b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o udostępnienie usług świadczonych przy wykorzystaniu Serwisu,
d. tryb postępowania reklamacyjnego.

II. ZAWARCIE UMOWY, REJESTRACJA I ZAŁOŻENIE KONTA

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą skorzystania z dowolnych Usług oferowanych przez Serwis Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.

2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną w zakresie udostępnienia Konta Użytkownika zostaje zawarta przez Użytkownika z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.

3. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

4. Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne Konto Użytkownika, o nazwie będącej podanym przez Użytkownika adresem poczty elektronicznej.

5. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie Użytkownika.

6. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Użytkownika, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

7. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów Usługodawcy lub jeżeli Usługodawca uzyska uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub słuszne interesy Usługodawcy. W razie wystąpienia wskazanych okoliczności Usługodawca może również odpowiednio zablokować Usługi świadczone Użytkownikowi.

8. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i zobowiązany jest chronić hasło przed ujawnieniem innym osobom.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:
a. połączenie z siecią Internet, b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.

2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia. 

3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom i Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Usługobiorcę nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

5.Użytkownik zawierając umowę z Usługodawcą wykupuje możliwość korzystania z Usługi przez czas określony w opisie wybranej przez Użytkownika opcji Usługi.

6. Okres udostępnienia Usługi może być przedłużony za opłatą przewidzianą w Cenniku.

7. Użytkownik Serwisu nie jest zobowiązany do ponoszenia żadnych opłat na rzecz Usługodawcy za udostępnienie możliwości korzystania z Serwisu przed zawarciem umowy o udostępnienie Usługi. Użytkownik Serwisu ponosi jednak koszty połączeń z siecią Internet według taryf stosowanych przez operatorów obsługujących te połączenia.

8. Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta oraz Ustawień Prywatności, w tym edytowania podanych przez siebie danych związanych ze świadczonymi Usługami w dowolnym momencie.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY ORAZ UŻYTKOWNIKÓW

1. Usługodawca dokłada starań w celu zapewnienia stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy, b. wysyłania na Adres elektroniczny Użytkowników komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług, c. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędny bądź fałszywy Adres elektroniczny, d. modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług za odpowiednim wyprzedzeniem, usunięcia wszelkich danych Użytkowników po uprzednim zamieszczeniu odpowiedniej noty w Serwisie na co najmniej siedem dni przed datą usunięcia danych.

4. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
a. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

b. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

c. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnionych w Serwisie, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

d. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

e. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,

b. usunięcia z Serwisów treści udostępnianych przez Użytkowników za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu.

2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisów.

3. W przypadku zawierania umów za pośrednictwem Serwisu, płatności za udostępniane przez Usługodawcę Usługi można dokonywać wyłącznie bezgotówkowo przy wykorzystaniu instrumentów płatniczych określonych w Serwisie i zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Serwisie.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik powinien stale konsultować się z wykwalifikowanymi placówkami medycznymi oraz odpowiednimi specjalistami i lekarzami, w szczególności w zakresie monitorowania stanu zdrowia, diagnozowania oraz zaleceń co do terapii i diety. Usługodawca nie świadczy usług o charakterze medycznym ani paramedycznym, lecz udostępnia Serwis i narzędzia aplikacyjne umożliwiające Użytkownikowi wprowadzanie, usuwanie i zarządzanie wprowadzonymi przez siebie informacjami, w związku z czym Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie udostępnianych przez siebie usług na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.
2. Użytkownik we własnym zakresie ponosi koszty usług medycznych, z których korzysta.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Użytkownika,
b. przedmiot reklamacji,
c. okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Reklamacje należy składać za pośrednictwem dostępnego w Serwisie Usługodawcy formularza lub na adres poczty elektronicznej: reklamacja@diabetee.pl.

4. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 21 dni od ich otrzymania od Użytkownika.

IX. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

2. Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.

3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną, w tym usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:
a. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, b. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, c. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, d. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem,
e. usunięcia przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Treści zawarte w Serwisie, w szczególności teksty, grafiki, znaki towarowe, logotypy, zdjęcia i programy nie mogą być kopiowane bądź powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Usługodawcy lub podmiotu będącego dysponentem praw do tychże treści. Klient zobowiązany jest do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku własnego.

2. Świadczenie usług na podstawie niniejszego Regulaminu podlega prawu polskiemu.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia stosownych umów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, postanowienia „Regulaminu korzystania z Serwisu diebetee.pl” oraz właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 1
WYKAZ I OPIS USŁUG

I. Usługi dostępne wyłącznie przez serwis www.diabetee.pl oraz aplikację diabetee na telefony komórkowe.
1. Moduł e-dziennik choroby
Moduł dzięki możliwości skanowania danych z glukometru za pomocą smartfonów wyposażonych w kamerki, pozwoli na wczytywanie ich do aplikacji zainstalowanej na ww. urządzeniach. Moduł będzie współpracował z lekarzami, pozwoli to na błyskawiczny wgląd lekarza w historie naszej choroby.
Moduł przede wszystkim pozwoli na automatyczne generowanie wszechstronnych raportów z przebiegu choroby, w szczególności poziomu cukru, dawek insuliny, spożywanych pokarmów w dowolnych przedziałach czasowych.
2. Moduł menu diabetyka
Moduł umożliwi automatyczne dostosowywanie przepisów na dania złożone z produktów zalecanych diabetykom. Dzięki wykazowi produktów niewskazanych dla diabetyków - o wysokim indeksie glikemicznym (wysoko przetworzonych) oraz produktów zalecanych – niski indeks glikemiczny (produkty nisko przetworzone) łatwiej będzie komponować diabetykom codzienny jadłospis.
3. Moduł „jedz z głową”
Aplikacja dedykowana na urządzenia mobilne. Wykorzystując możliwości smartfonów oraz telefonów komórkowych pozwoli uzyskiwać dokładne informacje o składzie produktów i ich wartościach odżywczych. Ta funkcjonalność e-usługi pozwoli na stworzenie przez użytkownika wirtualnej bazy produktów spożywczych. Dzięki temu po pierwsze – w każdym miejscu i czasie użytkownik będzie miał wgląd do posiadanych w domu produktów, po drugie – system będzie mógł na podstawie tego, wskazać czy dane produkty są odpowiednie dla diabetyka.
4. Moduł moja apteka
Aplikacja będzie automatycznie udzielać informacji na temat aptek „przyjaznych diabetykom” i wskaże drogę do najbliższej apteki. Dodatkowo aplikacja pozwoli na wystawianie opinii na temat aptek i produktów od poszczególnych producentów.
5. Moduł E-diabetyk
Moduł będzie inteligentnie i automatycznie informował o niepokojących zmianach, o średnim dziennym poziomie glukozy, o łącznej dawce insuliny (to jest ważne bo nie powinno się podawać dziennie więcej ilości jednostek insuliny niż wynosi masa ciała, w przeciwnym razie może to sprzyjać tyciu). Aplikacja będzie działała „w tle” także powiadomienia będą natychmiastowe. Aplikacja umożliwi maksymalne ułatwienie wprowadzania pomiarów dzięki głosowemu rozpoznawaniu odczytów pomiaru glukozy oraz wartości iniekcji insuliny z wykorzystaniem NLP oraz machine learning. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik będzie mógł z dużą łatwością i wygodą wprowadzać dane z pomiarów, w szczególności będzie to duże ułatwienie osób starszych i dla niedowidzących.
6. Moduł strona internetowa
Ten moduł to strona główna pod adresem Diabetee.pl, gdzie zamieszczona będzie oferta przedsiębiorstwa, formularz kontaktowy, dokładny opis e-usługi wraz z prezentacjami multimedialnymi pokazującymi jej działanie, formularz logowania dla użytkowników oraz główne menu nawigacyjne z odnośnikami do pozostałych modułów.
7. Moduł administracyjno-rozliczeniowy
W tym module Klienci będą mogli założyć konto w systemie Diabetee.pl i nim zarządzać. Moduł będzie umożliwiał również płatności online – kartą lub przelewem internetowym, przy wykorzystaniu systemu pośrednika płatności (np. Dotpay, Platnosci.pl, PayU, lub inny system płatności internetowych).
8. Moduł profilu użytkownika
Za pośrednictwem tego modułu użytkownik będzie wprowadzał wszystkie istotne informacje na temat swojego organizmu tj. typ cukrzycy, płeć, wiek, wzrost, waga, budowa ciała, grupa krwi, choroby przewlekłe (jeśli dotyczy) itd.
Załącznik nr 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Versus Newtech sp. z o.o. (zwany dalej „Spółką”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników jego Serwisu.
Poniższy dokument opisuje politykę prywatności Spółki. Odwiedzając serwis Spółki akceptujesz zasady opisane w tym dokumencie.
Jakie informacje zbieramy?
Zbierane przez Spółkę informacje o Użytkownikach serwisów Spółki służą jak najlepszemu zaspokojeniu ich potrzeb. Zbieramy następujące rodzaje informacji:
Informacje podane przez Użytkownika i Usługobiorcę: informacje, które Użytkownik lub Usługobiorca przekazuje Spółce, mogą zawierają m.in. takie dane jak adres e-mail, jak również inne dane określone w Koncie Usługobiorcy. Spółka określa dane, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia konkretnej Usługi. Uwagi przekazane Spółce za pośrednictwem formularza: Użytkownik mają możliwość przekazania Spółce swoich opinii na temat funkcjonowania jej Serwisu. Informacje te są wykorzystywane w celu usprawnienia działania Serwisu.Informacje zbierane automatycznie: Spółka zbiera i przechowuje dane dotyczące sposobu korzystania przez Użytkownika z jej Serwisu. Zbierane dane są wykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalności oferowanych przez Spółkę. Zbierane dane to:
- adres IP używany przez Użytkownika lub Usługobiorcę, lokalizacja, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów;
- odwiedzane przez Użytkownika lub Usługobiorcę strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;
Informacje zbierane automatycznie przez inne systemy: Spółka umożliwia zbieranie danych o aktywnościach na stronach jej Serwisu obcym systemom w celach statystycznych (np. Google Analytics, Gemius Traffic), reklamowych (np. Google AdSense) lub oferowania dodatkowych funkcjonalności (np. przycisk „Lubię to” serwisu Facebook.pl).
Wykorzystanie „ciasteczek”
„Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Użytkownika w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Użytkownika na stronach Serwisu.
„Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Użytkownika i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w serwisach Spółki. W sekcji Pomocy w większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „ciasteczek”, ale ponieważ dzięki nim Użytkownik może w pełni wykorzystać oferowane przez serwis Spółki funkcje, rekomendujemy pozostawienie tej możliwości.
„Ciasteczka” mogą być również wykorzystywane w celu wysyłania przez Spółkę komunikatów marketingowych do Użytkowników, którzy opuścili naszą stronę internetową (remarketing). Jeżeli nie życzysz sobie otrzymywania tego rodzaju komunikatów, możesz zrezygnować z możliwości zapisywania plików cookies w Twojej przeglądarce, korzystając z jej odpowiednich opcji (wyłączenie możliwości korzystania z plików cookies).
Szczegółowe informacje na temat „ciasteczek” zawiera „Polityka cookies”, dostępna pod adresem: www.diabetee.pl/cookies
Udostępnianie informacji innym podmiotom
Dane osobowe Użytkownika mogą być w postaci zanonimizowanej przekazywane przez Spółkę innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Spółki prowadzącym serwisy internetowe, w celach reklamowych, badania rynku oraz określania zachowań i preferencji Użytkowników.
Spółka wykorzystuje dane Użytkownika w celu przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych pochodzących od Spółki lub jej partnerów biznesowych wyłącznie po uprzednim wyrażeniu odrębnej zgody na takie przetwarzanie. Zgoda ta może być w dowolnym momencie wycofana przez Użytkownika lub Usługobiorcę.
Spółka nie udostępnia danych osobowych Użytkowników, a w szczególności ich adresów e-mail w innych przypadkach lub innym podmiotom, niż określone powyżej.
Bezpieczeństwo informacji
Spółka dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo informacji dotyczących Użytkownika.
Serwisy Spółki używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia chronienie danych identyfikujących Usługobiorcę i znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do jego Konta.
Odpowiedzialność
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez firmy i osoby trzecie. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności za treści znajdujące się na serwisach nie będących jej własnością, do których linki mogą znajdować się w ww. treściach.
Możliwości wyboru
Użytkownik ma za każdym razem możliwość zdecydowania, jakie dane chce podać, choć może to wpłynąć na jakość użytkowania Serwisów lub uniemożliwić korzystanie z pewnych usług.
Jeśli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywać korespondencji e-mailowej, może wyłączyć wysyłanie poszczególnych typów informacji korzystając z ustawień w swoim Koncie. Niezależnie od dokonania przez Użytkownika powyższego wyboru, Spółka zastrzega sobie prawo do przesyłania mu istotnych z punktu widzenia prawnego, technicznego bądź organizacyjnego informacji związanych z funkcjonowaniem usług.
Użytkownik ma również możliwość wyłączenia zapisywania „ciasteczek”, co uniemożliwi Usługodawcy jakiekolwiek automatyczne zbieranie informacji o Użytkowniku